U bevindt zich hier:

nl.ActiveXperts.com > Scripting Component
ActiveXperts Scripting Component
ActiveXperts Scripting Component

quicklinks

Product Overzicht

ActiveXperts Scripting Component maakt het mogelijk voor IT administrators en Software Ontwikkelaars om VBScript programma's en command-line tools aan te roepen zonder user interface of console window. Standaard input kan geparametiseerd worden; standaard output wordt toegekend aan de output properties van het object zonder dat 'redirection' van standard output en standard error nodig is.

Normaal gesproken worden VBScript programma's op gestart via de interpreter in Windows, de zgn. 'Windows Script Host' (WSCRIPT.EXE of CSCRIPT.EXE). De ActiveXperts Scripting Component communiceert direct met de VBScript Engine van het operating system.


How to use Scripting toolkit Visual Stuio.NET Web Application GUI Application Console Application
Startup screen after installation Use Scripting Component with MS Visual Studio Scripting Component in a .NET web application Scripting Component in a .NET forms program Scripting Component in a console application

Command-line tools worden doorgaans opgestart vanaf de Windows 'command line'. Met ActiveXperts Scripting Component kunnen command-line tools rechtstreeks opgestart worden zonder dat de output naar het console wordt geschreven.

Enkele voordelen van de ActiveXperts Scripting Component ten opzichte van de Windows Scripting Host:

 • Gebruik het resultaat van een functie ('return value') rechtreeks in een applicatie
 • Gebruik standaard error en standaard output rechtstreeks in een applicatie zonder dat deze omgeleid ('geredirect') hoeven te worden
 • Roep functies rechtstreeks aan in plaats van 'stub' code the schrijven - de resultaten van de functies zijn beschikbaar voor direct gebruik nadat de functie is uitgevoerd
 • Geef functie parameters dynamisch door - geef functie parameters 'on the fly' door, direct vanuit een applicatie of script
 • Stel een time-out in om te voorkomen dat functies bijvoorbeeld in een eindeloze loop blijven hangen
 • Ondervang programma fouten die normaliter zouden leiden tot een crash van de Windows Scripting Host
 • Customize fout meldingen
 • Ondersteuning voor Windows Services en Web Applicaties - roep een functie rechtstreeks aan vanuit een Web Service of Web Applicatie

Enkele voordelen van de ActiveXperts Scripting Component ten opzichte van het uitvoeren van command-line tool vanuit een console window:

 • Gebruik standaard error en standaard output rechtstreeks in een applicatie zonder dat deze omgeleid ('geredirect') hoeven te worden
 • Stel een time-out in om te voorkomen dat een command-line tool bijvoorbeeld in een eindeloze loop blijven hangen
 • Ondersteuning voor Windows Services en Web Applicaties - roep een command-line tool rechtstreeks aan vanuit een Web Service of Web Applicatie

ActiveXperts Scripting Component bevat voorbeelden voor diverse ontwikkel omgevingen, waaronder:

 • Visual Basic .NET
 • Visual C# .NET
 • Visual Basic 5.x of hoger
 • Visual C++ 5.x of hoger
 • Borland Delphi 7.x of hoger
 • Borland C++ Builder 6.x of hoger
 • ASP .NET
 • ASP 2.x
 • PHP
 • VBScript
 • Java/Javascript
 • HTML
 • Elke andere ontwikkel platform die ActiveX/COM componenten ondersteunt

ActiveXperts Scripting Component kan gebruikt worden binnen de volgende besturingssystemen:

 • Windows 2012 (64 bit)
 • Windows 2008 (32 en 64 bit)
 • Windows 2003 (32 en 64 bit)
 • Windows 8 (32 en 64 bit)
 • Windows 7 (32 en 64 bit)
 • Windows Vista (32 en 64 bit)
 • Windows XP (32 en 64 bit)

Code Snippets

De volgende code snippets (VBScript) illustreren hoe ActiveXperts Scripting Component gebruikt kan worden.

Voor meer voorbeelden, ga naar de Online ActiveXperts Scripting Component Samples pagina.

Uitvoeren van een VBscript functie

Option Explicit

Dim objScripting, objCompletion

Set objScripting = CreateObject ( "AxScript.Run" )

objScripting.Clear ()
objScripting.Scriptfile = "GetDirectorySize.vbs"
objScripting.Function  = "GetDirectorySize"
objScripting.Parameter1 = Chr ( 34 ) & "C:\Windows" & chr ( 34 )
WScript.Echo "Running script..."
Set objCompletion = objScripting.Run
ShowCompletion( objCompletion )

WScript.Echo "Ready."  

Sub ShowCompletion( objCompletion )

 WScript.Echo "Completion Code: " & objCompletion.CompletionCode
 WScript.Echo "Completion Description : " & objCompletion.CompletionDescription

 WScript.Echo "Return String : " & objCompletion.FunctionReturnString
 WScript.Echo "Return Number : " & objCompletion.FunctionReturnNumber
 WScript.Echo "Return Info : " & objCompletion.FunctionReturnInfo

 WScript.Echo "Error Source : " & objCompletion.CompletionErrorSource
 WScript.Echo "Error Description : " & objCompletion.CompletionErrorDescription
 WScript.Echo "Error Line : " & objCompletion.CompletionErrorLine
 WScript.Echo "Error Char : " & objCompletion.CompletionErrorChar
 WScript.Echo "Error Code : 0x" & Hex ( objCompletion.CompletionErrorCode )

 WScript.Echo 
End Sub

Uitvoeren van een command-line tool

Option Explicit

Dim objRemCmd

Set objRemCmd = CreateObject ( "AxScript.RemoteCommand" )

objRemCmd.Host  = Ask ( "Remote Host", "server01.activexperts.intra", False )
objRemCmd.UserName = Ask ( "Account" ,"ACTIVEXPERTS\\Admin1", True )
objRemCmd.Password = Ask ( "Password", "********", True )
objRemCmd.Command = Ask ( "Remote Command" ,"ipconfig", True )
objRemCmd.Run()

WScript.Echo "Result: " & objRemCmd.LastError
WScript.Echo "StdOut: " & objRemCmd.StdOut
WScript.Echo "StdErr: " & objRemCmd.StdErr


Function Ask( ByVal strTitle, ByVal strDefault, ByVal bAllowEmpty )

 Dim strInput, strReturn
 Do
   strInput = inputbox( strTitle, strTitle, strDefault )
   If ( strInput <> "" ) Then
     strReturn = strInput
   End If
 Loop until strReturn <> "" Or bAllowEmpty
 Ask = strReturn
End Function

Architectuur

De 'core' van ActiveXperts Scripting Component is een ActiveX/COM component en wordt in twee varianten meegeleverd:

 • axscript.dll - de ActiveXperts Scripting Component COM Component voor 32-bit platformen
 • axscriptx64.dll - de ActiveXperts Scripting Component COM Component voor 64-bit platformen.

ActiveXperts Scripting Component kan eenvoudig naar grote hoeveelheid pc's gedistribueerd worden. Nadat u de licentie heeft gekocht moet alleen het bestand axscript.dll (en/of axscriptx64.dll) naar de verschillende pc's gekopieerd worden en moet deze DLL in het register van deze computer opgenomen worden.


Installatie

De ActiveXperts Scripting Component componenten

ActiveXperts Scripting Component bestaat uit 3 componenten; iedere combinatie van de componenten kan geïnstalleerd worden:

 1. De ActiveXperts Scripting Component ActiveX/COM component - de interface naar de ActiveX/COM applicaties
 2. De ActiveXperts Scripting Component Help bestanden - documentatie
 3. De ActiveXperts Scripting Component Example bestanden - voorbeelden

Installatie op een enkele computer

Voer het AxScriptSetup.exe installatie program uit. De InstallShield 'wizard' zal u door de installatie opties voeren.

Als u ervoor kiest om de ActiveXperts Scripting Component COM component te installeren, zal Setup de registratie van het COM component automatisch uitvoeren. Maar u kunt er ook voor kiezen om de registratie zelf handmatig uit te voeren.

Alle opvolgende installaties van ActiveXperts Scripting Component op andere computers kunnen zowel handmatig als automatisch uitgevoerd worden.

Installatie on meerdere computers

Alle installaties op computers binnen een netwerk kunnen worden uitgevoerd m.b.v. het Setup programma.

Echter, omdat de installatie van de hoofd componenten erg simpel is, kan er worden gekozen om de installatie handmatig te doen, of om de installatie te integreren binnen een eigen installatie procedure of groep policies.

Indien gekozen wordt voor handmatige installatie van de ActiveX/COM component op andere computers, kan dit worden gedaan door uitvoeren van de volgende acties:

 • Kopieer de axscript.dll (en/of axscriptx64.dll) naar een doel lokatie op de nieuwe computer
 • Registreer de ActiveX/COM component m.b.v. het volgende console-commando: REGSVR32 <doel-locatie>\axscript.dll (en/of: REGSVR32 <doel-locatie>\AxScript64.dll)